Blake Morgan support Social Care Wales 2023 Y Gwobrau/Accolades Awards


Posted on 2nd May 2023

Blake Morgan were delighted to sponsor a category at the 2023 Accolades, which celebrated the achievement of the social care, early years and childcare workforce in Wales on 27 April 2023, at the City Hall in Cardiff.

This press release is available in both England and Welsh language versions below.

The event recognised the achievements of people and projects that have made a real difference to the lives of people in Wales. Garry Owen, Journalist and Presenter, BBC Wales and Sue Evans, Chief Executive of Social Care Wales were great hosts, whilst the awards ceremony itself was live streamed on YouTube. Julie Morgan, MS & Deputy Minister for Social Services provided an opening message and Mick Giannasi, CBE, Chair of Social Care Wales welcomed all the finalists, their supporters and other attendees drawn from across the social care, health, life sciences, and voluntary sectors.

The ceremony was bilingual and also translated into British Sign Language and the interpreters for the ceremony were Julie Doyle and Stephen Brattan-Wilson.

Blake Morgan has a long-standing and strong reputation across the private, public, voluntary and co-operative health and social care sector in Wales and beyond and acts for many of the largest providers in the sector, as well as for its regulator in Wales.

The firm was proud to continue their support of the sector as they sponsored the 'Building bright futures for child and families' award.

The category celebrated organisations, settings or projects that had been working with children, young people, families and their carers to help them achieve what mattered to them.

Congratulations and thank you to all those who reached the finals of the Accolades – an excellent achievement – and to the category winner, Newport City Council for its Oaklands Short Breaks Service, which provides short-term breaks for children with additional needs. The service supports families by providing their children with a safe, caring and nurturing family-oriented home from home. Before the children stay, the service finds what really matters to the children, so it can support the children positively throughout their stay, relieving any anxieties they may have. Adoption UK Cymru’s ‘TESSA (LLWYBRAU: PATHWAYS)’ project and Merthyr Tydfil County Borough Council’s ‘Pathway to Work’ project were worthy runners up and were awarded Highly Commended certificates.

Blake Morgan was proud and privileged to be involved and to be among so many who truly inspirational people who make such make a difference to the wellbeing of people and communities in Wales.

Blake Morgan yn cefnogi Gwobrau 2023 Gofal Cymdeithasol Cymru

Roedd Blake Morgan yn falch o noddi categori yng Ngwobrau 2023, a oedd yn dathlu cyflawniadau’r gweithlu gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru ar 27 Ebrill 2023, yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Roedd y digwyddiad yn cydnabod cyflawniadau pobl a phrosiectau sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl yng Nghymru. Roedd Garry Owen, Newyddiadurwr a Chyflwynydd, BBC Cymru a Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru yn westeiwyr gwych, gyda’r seremoni wobrwyo ei hun yn cael ei ffrydio’n fyw ar YouTube. Darparodd Julie Morgan, AS a’r Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol neges agoriadol a chroesawodd Mick Giannasi, CBE, Cadeirydd Gofal Cymdeithasol Cymru bawb a gyrhaeddodd y rownd derfynol, eu cefnogwyr a rhai eraill a oedd yn bresennol o bob rhan o’r sectorau gofal cymdeithasol, iechyd, gwyddorau bywyd a gwirfoddol.

Roedd y seremoni’n ddwyieithog a chafodd hefyd ei chyfieithu i Iaith Arwyddion Prydain. Dehonglwyr y seremoni oedd Julie Doyle a Stephen Brattan-Wilson.

Mae gan Blake Morgan enw da ers tro ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol preifat, cyhoeddus, gwirfoddol a chydweithredol yng Nghymru a thu hwnt ac mae’n gweithredu dros lawer o’r darparwyr mwyaf yn y sector, yn ogystal â’i reoleiddwyr yng Nghymru.

Roedd y cwmni’n falch o barhau â’u cefnogaeth i’r sector wrth iddynt noddi’r wobr ‘Adeiladu dyfodol disglair i blant a theuluoedd‘.

Roedd y categori yn dathlu sefydliadau, lleoliadau neu brosiectau a fu’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc, teuluoedd a’u gofalwyr i’w helpu i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt.

Llongyfarchiadau a diolch i bawb a gyrhaeddodd rowndiau terfynol y Gwobrau – cyflawniad ardderchog – ac i enillydd y categori, Cyngor Dinas Casnewydd am ei Wasanaeth Seibiannau Byr Oaklands, sy’n darparu seibiannau tymor byr i blant ag anghenion ychwanegol. Mae’r gwasanaeth yn cynorthwyo teuluoedd drwy ddarparu cartref oddi cartref diogel, gofalgar a meithringar lle mae’r teulu’n ganolog i bopeth i’w plant. Cyn i’r plant aros, mae’r gwasanaeth yn canfod beth sy’n bwysig mewn gwirionedd i’r plant, fel y gall gynorthwyo’r plant mewn ffordd bositif trwy gydol eu harhosiad a lleddfu unrhyw bryderon sydd ganddynt. Daeth prosiect ‘TESSA (LLWYBRAU:PATHWAYS)’ Adoption UK Cymru a phrosiect ‘Llwybr at Waith’ Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ail cwbl haeddiannol a dyfarnwyd tystysgrifau Cymeradwyaeth Uchel iddynt.

Roedd Blake Morgan yn falch ac yn ei theimlo’n fraint o fod yn rhan o’r gwobrau a bod ymhlith cymaint o bobl wirioneddol ysbrydoledig sy’n gwneud gymaint o wahaniaeth i lesiant pobl a chymunedau yng Nghymru.

Enjoy That? You Might Like These:


28 November
Blake Morgan’s Succession & Tax team in Cardiff has been named as the Private Client Team of the Year at the 2023 Wales Legal Awards. Read More
28 November
Hot topics such as inheritance tax, powers of attorney and Wills were covered in Advice Hour on BBC Radio Wales by Lisa Davies. Read More
24 November
Blake Morgan has advised and assisted the Development Bank of Wales on a scheme that will benefit people struggling with their mortgage. Through the Development Bank, the Welsh Government is... Read More